Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο προς τελική έγκριση Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων  για την περίοδο 1/1/2017 έως 31/12/2020.

Τα ποσοστά αυτά ισχύουν για όσα επενδυτικά σχέδια εγκριθούν μετά την 1/1/2017.